Богданівська сільська рада
Павлоградський район Дніпропетровська область
Рішення сесій
від 24 грудня 2020р.№ 109-4/VIII
4 сесія
8 скликання
Про бюджет Богданівської сільської територіальної громади на 2021 рік
Опубліковано 28 грудня 2020

(04502000000)

(код бюджету)

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій сільської ради, Богданівська сільська рада вирішила:

1. Визначити на 2021 рік:

доходи сільського бюджету у сумі 200 223 545,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 197 346 438,00 гривень та доходи спеціального фонду сільського бюджету – 2 877 107,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі  200 223 545,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету територіальної громади – 177 883 174,00  гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету – 22 340 371,00 гривень;

профіцит за загальним фондом сільського бюджету у сумі 19 463 264,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом сільського бюджету у сумі 19 463 264,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення, за рахунок коштів що передаються із загального фонду до бюджету розвитку;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету сільської територіальної громади у розмірі 60 000,00 гривень, що становить 0,03 відсотків видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету сільської територіальної громади у розмірі 45 000,00 гривень, що становить 0,02 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

Дозволити фінансовому відділу Богданівської сільської ради протягом 2021 року в між сесійний період здійснювати розподіл та перерозподіл міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та інших місцевих бюджетів за погодженням з постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку з наступним затвердженням на сесії сільської ради.

4. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 33 432 801,00 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2021 рік:

1) до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97, 101, 103(2), 103(4), 104 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України;

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2021 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначений пунктом 10 частини першої стаття 71 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду сільського бюджету згідно з відповідними пунктами статті 69(1), 71, 72 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених відповідними пунктами статті 13, частиною 2 статті 70 та частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України.

9. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам.

10. Відповідно до статті 70 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 16 Бюджетного кодексу України дозволити фінансовому відділу Богданівської сільської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитах у державних банках, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому відділу Богданівської сільської ради, в особі керівника, отримувати в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасово касових розривів сільського бюджету пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

12. На виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” головному розпоряднику коштів сільського бюджету забезпечити:

1) розробку проектів паспортів бюджетних програм і надання їх на затвердження протягом 45 днів після набрання чинності цього рішення;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

- здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

- оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

13. Надати право фінансовому відділу у процесі виконання сільського бюджету протягом бюджетного року здійснювати своїми наказами за погодженням з постійною комісією з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, сільської ради, з подальшим затвердженням їх на сесіях сільської ради:

- перерозподіл видатків за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і обсягами міжбюджетних трансфертів у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету із внесенням відповідних змін до додатків до рішення сільської ради, у тому числі переліку об’єктів, фінансування яких буде проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, переліку регіональних програм, що фінансуються за рахунок коштів сільського бюджету, переліку комунальних підприємств та установ, яким надається фінансова підтримка з сільського бюджету;

- з метою забезпечення використання коштів субвенцій та дотацій з державного та інших бюджетів: збільшувати (зменшувати) дохідну та видаткову частини сільського бюджету на суми обсягів міжбюджетних трансфертів після прийняття відповідних рішень та нормативно-правових актів.

14. У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондом сільського бюджету фінансовий відділ за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків.

У винятковому випадку за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків в межах їх загального обсягу за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого комітету, погодження з постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку з наступним затвердженням на сесії сільської ради.

15. Установити, що перерахування реверсної дотації до державного бюджету в сумі 34 830 600,00 грн., перераховується управлінням Державного казначейства України в м. Павлограді Дніпропетровської області щодекади рівними частинами в останній день декади відповідно до розпису Державного бюджету за рахунок фактичних надходжень доходів загального фонду бюджету сільської територіальної громади.

16. Рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.

17. На виконання вимог частини 2 статті 77 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому органу у двотижневий строк з дня офіційного опублікування Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» після погодження з постійною комісією з питань планування бюджету та фінансів з наступним затвердженням на сесії сільської ради внести зміни до цього рішення з метою приведення його у відповідність до зазначеного Закону.

18. Дане рішення підлягає оприлюдненню в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

19. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

20. Організацію виконання цього рішення покласти на фінансовий відділ Богданівської сільської ради, забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття на офіційному веб-сайті Богданівської сільської ради.

21. Контроль за виконанням рішення покласти на комісією з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку Богданівської сільської ради.


Сільський голова                                                Олексій ГРИЩЕНКО

Додатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux